Τον Μάρτιο του 2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) σε εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4609/2019 (Α΄67) και του π.δ.85/2020 (Α΄198). Η Αρχή είναι ανεξάρτητη οργανωτικά Μονάδα του ΓΕΕΘΑ επιπέδου Κλάδου, υπαγόμενη απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Αποστολή της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας είναι:

• Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας Α/Φ ή άλλων αεροναυτικών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και είναι καταχωρημένα στα μητρώα τους.

• Η εποπτεία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ότι αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα, συσκευές και υπηρεσίες των ΕΔ, καθώς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σχεδίαση, την κατασκευή, τη συντήρηση ή την παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό συντήρησης των υπόψη προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και τα πρότυπα αξιοπλοΐας.

• Η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν.

Σύμφωνα με το π.δ. 85/2020 (Α΄198), η οργανωτική δομή της Αρχής περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

• Διεύθυνση Πολιτικής – Κανονισμών και Μητρώων Αξιοπλοΐας (ΔΠΚΜΑ).

• Διεύθυνση Αξιοπλοΐας Σχεδίασης (ΔΑΣΧ).

• Διεύθυνση Αξιοπλοΐας Συντήρησης (ΔΑΣΥ).

Η ΕΣΑΑ, εδρεύει στο Στρατόπεδο Αεροπορικής Μονάδας Βύρωνα και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή είναι: Αεροπορική Μονάδα Βύρωνα ΒΣΤ 902 ΤΚ 16233, Βύρωνας – Αθήνα, E – mail: admin.dept@hnmaa.mil.gr, τηλ: 2109795910.