Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα
(Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού
προσωπικού, µε Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και
ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από
2-1-2023 έως 31-12-2023.

Για να δείτε τη προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.