• Ελληνικα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ENTYΠΟ Α

EΝΤΥΠΟ Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕΘΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΑΙΤΗΣΗ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 3,4,5 (ΕΚΒΑ)