ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους (περιλήψη, πλήρη εργασία και/ή αναρτημένη ανακοίνωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση athena14@hndgs.mil.gr, με την ένδειξη θέματος «Υποβολή περίληψης /πλήρους εργασίας/ poster» έως 5 Ιουνίου 2014. Εργασίες που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Παρακαλούνται όλοι οι συγγραφείς να υποβάλλουν επίσης ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και μια φωτογραφία προσώπου υψηλής ευκρίνειας (τουλάχιστον 300 DPI JPG).

 

Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Προγράμματος η οποία διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους στο e-mail που έχουν δηλώσει, το αργότερο έως 10 Ιουνίου 2014.

 

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

 

1) Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα με γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος χαρακτήρων 12 cpi, ενώ το κείμενο θα είναι σε μονό διάστημα.

 

2) Ο τίτλος να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα γράμματα και να ακολουθεί:

 

▪ Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων (πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως, με πεζά έντονα γράμματα)

 

▪ Το επιστημονικό ίδρυμα/ φορέας προέλευσης ή Οργανισμός του κάθε συγγραφέα (Στρατιωτικές Μονάδες, Πανεπιστήμια, ή άλλοι φορείς), η πόλη και η χώρα γραμμένα με πεζά γράμματα – πλάγια (italic)

 

▪ Ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, επιστημονικό κέντρο και την περίληψη θα πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα

 

▪ Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να κυμαίνεται από 150 έως 300 λέξεις και της πλήρους εργασίας απο 1500 έως 2000 λέξεις

 

3) Η δομή που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

 

▪ Εισαγωγή - Σκοπός - Μέθοδος - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα - Αναφορές

 

▪ Οι περιλήψεις δεν πρέπει να περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες ή πίνακες αλλά είναι δυνατόν να σταλλούν με ξεχωριστό αρχείο

 

▪ Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει έως και δυο εργασίες