ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Υπουργικές Αποφάσεις

    Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ Φ.400/78/254 899/Σ.3017 (ΦΕΚ 2158, τ. Β', 26 Αυγ 13) Διοικητικά και Άλλα Ευεργετικά Μέτρα για Κα­τηγορίες Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενό­πλων Δυνάμεων που Αντιμετωπίζουν Ιδιαίτερα και Οξέα Κοινωνικά Προβλήματα

    ΥΑ με αρίθ. 3009/2/84-δ Υπουργ. Δημ. Τάξεως (ΦΕΚ 1208, τ.Β', 6 Αυγ 04) Οροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία Χαρακτη­ρισμού Οπλων και Λοιπών Αντικειμένων του Ν.2168/1993, ως Συλλεκτικών, Ιστορικών ή Οι­κογενειακών Κειμηλίων. Χορήγηση Αδειών Ει­σαγωγής, Εμπορίας και Κατοχής Αυτών