ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Νόμοι

  Ν.3257/ΦΕΚ 143 Τεύχος A Ρυθμίσεις Θεμάτων Προσωπικού των ΕΔ και Άλλες Διατάξεις.

  Ν.1865/ΦΕΚ 210 Τεύχος A Περί Μεταγραφών Φοιτητών και Σπουδαστών Εσωτερικού - Εξωτερικού

  Ν. 301/1976 Περί Δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Τ.Α724-9- 2010) Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία Στελεχών ΕΔ

  Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151, τ.Α', 16 Σεπ 94) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­τος

  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α', 7 Ιουν 10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  Ν.2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

  Ν.4111/13 ΦΕΚ 18 ΤΕΥΧΟΣ A Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Τροποποιήσεις του Ν.4093/12 κ.λπ.

  Ν. 1427/84 ΦΕΚ 40 ΤΕΥΧΟΣ A Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος κατά τις Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που Διαμένουν στο Έδαφος των Λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

  Ν. 1157/81 ΦΕΚ 126 ΤΕΥΧΟΣ A Περί Καθιέρωσης Πενθήμερης Εβδομάδας Ερ­γασίας των Δημόσιων Υπηρεσιών κ.λπ.