ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Διεθνή Θεσμικά Κείμενα

    Κανονισμός ΕΕ με αριθ. 1178/2011 Για Τον Καθορισμό Τεχνικών Απαιτήσεων και Διοικητικών Διαδικασιών όσον Αφορά το Ιπτά­μενο Προσωπικό Πολιτικής Αεροπορίας Δυνά­μει του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί­ου