ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Νόμοι

    Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) “Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις”

    Ν.3528/2007(ΦΕΚ Α’ 26 9-2-2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ­παλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

    Ν.2690/99(ΦΕΚ Α’ 45 9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας