Επιχείρηση “AMBER FOX”

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “Amber Fox”

26 Σεπτεμβρίου 2001 – 15 Δεκεμβρίου 2002

Ακολούθως, στις 26 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΝΑΤΟ (NAC) εξουσιοδότησε τον SACEUR, General Joseph Ralston, να εκδώσει ξεχωριστή εντολή για την Επιχείρηση “Amber Fox” (Operation Amber Fox), με σκοπό την προστασία των Διεθνών Παρατηρητών, οι οποίοι είχαν σαν αποστολή τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου Ειρήνης στην ΠΓΔΜ. Η Γερμανία ανέλαβε την Ηγεσία της νέας αποστολής. Η συνολική συνεισφορά ορίστηκε αρχικά στους 700 άνδρες περίπου και εάν απαιτηθεί θα συνδράμουν και οι 300 άνδρες, οι οποίοι ήταν ήδη αναπτυγμένοι στη χώρα. Η διάρκεια της επιχείρησης καθορίστηκε καταρχάς για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον η κατάσταση το απαιτούσε. Η επιχείρηση μετά από διαδοχικές παρατάσεις ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2002.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση με τη διάθεση συνολικά 28 στελεχών, όπως παρακάτω:
• Οκτώ(8) στελεχών για την ενίσχυση του επιτελείου Στρατηγείου της Επιχείρησης, για να καλυφθούν οι διαθέσιμες κενές θέσεις.
• Τεσσάρων(4) στελεχών στο Επιτελείο της Γερμανικής Ταξιαρχίας.
• Τριών (3) ομάδων Συνδέσμων. Συνολικά δώδεκα (12) άτομα με τρία  (3) οχήματα μεταφοράς.
• Ενός (1) Ασθενοφόρου οχήματος με το ανάλογο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, ένας (1) Ιατρός, δύο (2) Νοσοκόμοι – Τραυματιοφορείς και ένας (1) οδηγός.

Σε  απάντηση αντιστοίχου αιτήματος του Πρόεδρου Trajkovski, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συμφώνησε τη συνέχιση της υποστήριξης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με μια νέα αποστολή από τις 16 Δεκεμβρίου 2002, αναγνωρίζοντας ότι η Επιχείρηση “AMBER FOX” θα μπορούσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συμφώνησε ότι υπάρχει απαίτηση συνέχισης μιας διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα, έτσι ώστε οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης να ελαχιστοποιούνται.