Από 24 έως 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση επί θεμάτων
τυποποίησης ΝΑΤΟ, επ’ ωφελεία του προσωπικού του Κέντρου Αριστείας
Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής & Αντιπυραυλικής Άμυνας (Integrated Air &
Missile Defence Center of Excellence – IAMD COE), μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σημειώνεται ότι το νεοσύστατο Κέντρο  που επίκειται να παρέχει η χώρα
μας στη Συμμαχία έχει την έδρα του στην Κρήτη.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση του ακροατηρίου με τις
θεμελιώδεις αρχές της τυποποίησης ΝΑΤΟ.

Η εν λόγω εκπαίδευση εντάσσεται σε πλέγμα ενεργειών του ΓΕΕΘΑ για τη
διαπίστευση και ένταξη του υπόψη Κέντρου στη Συμμαχία.