Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) συγκροτήθηκε νέα Διεύθυνση Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ η οποία αντικατέστησε την Διεύθυνση Γ5. Επίσης, συγχωνεύθηκαν οι πρώην Διευθύνσεις Επικοινωνιών (Γ4) και Πληροφορικής (Γ5) του ΓΕΕΘΑ σε μια και ενιαία Γ4 Διεύθυνση Επικοινωνιών – Πληροφορικής.

Η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διαστήματος (ΓΕΕΘΑ/Γ5) αποτελεί τον αρμόδιο επιτελικό φορέα για θέματα τα οποία αφορούν στο Διάστημα και τις συναφείς τεχνολογίες, και συνιστά το συμβουλευτικό όργανο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την οργάνωση και επιχειρησιακή υποστήριξη των αναγκών της Εθνικής Άμυνας στο πεδίο αυτό, καθώς και για την σχεδίαση, οργάνωση και διεξαγωγή Διακλαδικών Επιχειρήσεων και Ασκήσεων σε εθνικό, συμμαχικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιπλέον, με την δημιουργία του νέου φορέα επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της πληροφοριακής διάστασης του θεάτρου επιχειρήσεων με την χρήση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, με σκοπό την ταχεία συλλογή πληροφοριών και την δραστική μείωση του χρόνου λήψης απόφασης.

Επίσης, με την δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Διαστήματος επιτυγχάνεται η βελτίωση της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς για την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και ο απαραίτητος συντονισμός με το σύνολο των συναρμοδίων φορέων για την διασφάλιση των εθνικών επιδιώξεων σε αυτό το διακριτό επιχειρησιακό πεδίο (Space Operational Domain).

Σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των φορέων Επικοινωνιών και Πληροφορικής σε μια Διεύθυνση (ΓΕΕΘΑ/Γ4), αυτή αποσκοπεί στην ενιαία αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της εκτεταμένης συνάφειάς τους και της πρακτικής που ακολουθείται σε διεθνώς στον τομέα των Communication & Information Systems (CIS). Η νέα Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την κατά ενιαίο τρόπο υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και για την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη λειτουργία του συνόλου των δικτύων τους στο πληροφοριακό περιβάλλον. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ επί θεμάτων σχεδιασμού και κατάρτισης της πολιτικής Επικοινωνιών – Πληροφορικής και συνεργάζεται με Πανεπιστημιακούς φορείς και Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας, συμμετέχοντας παράλληλα σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες των ΕΔ.

Με την παραπάνω δημιουργία και ενοποίηση Διευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η συνέργεια των ΕΔ στο ενοποιημένο πληροφοριακό περιβάλλον και η αναβαθμισμένη εκμετάλλευση των πεδίων του διαστήματος και των Επικοινωνιών – Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και τα Συμμαχικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της λειτουργίας του ΓΕΕΘΑ, επιτυγχάνεται ενότητα προσπάθειας και Διοίκησης, εξοικονόμηση πόρων, οικονομίες κλίμακος, αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση προσωπικού και μέσων, ενίσχυση της διακλαδικής λήψης απόφασης και επαύξηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που μεταξύ άλλων βελτιώνει και αναβαθμίζει τόσο τις εθνικές, όσο και τις διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες με φίλους, εταίρους και συμμάχους της Χώρας μας.