ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Διαταγή Πρόσκλησης Yποψηφίων Αξιωματικών ΣΔΓ που Kρίθηκαν Kατάλληλοι στις ΠΚΕ

  Για να δείτε την Διαταγή Πρόσκλησης υποψηφίων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, που κρίθηκαν κατάλληλοι στις ΠΚΕ να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό, πατήστε ΕΔΩ.

  Παραποµπή Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών (Ενημέρωση)

  Για να δείτε το ενημερωτικό έγγραφο, πατήστε ΕΔΩ.

  Παραποµπή Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών

  Για να δείτε τις ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων που υπεβλήθησαν σε αθλητικές δοκιμασίες και κρίθηκαν κατάλληλοι ή ακατάλληλοι ή δεν προσήλθαν σε αυτές, πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων του ΥΠΕΘΑ

  Για να δείτε την Διακήρυξη με αριθμό 1/2020, πατήστε ΕΔΩ.

  Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ)...

  Δημοσιεύθηκε η Φ.392/77/212592/Σ.5581 από 02 Σεπ 20 Απόφαση ΥΦΕΘΑ, η οποία αφορά στην κύρωση προσωρινού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος...

  Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ. 1.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA...