ΕΕΣΙ – Οργάνωση – Λειτουργία

  • Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι μόνιμοι εν ενεργεία ή μόνιμοι εξ εφεδρείας ανώτατοι ή ανώτεροι αξιωματικοί, που έχουν ευρεία και αναγνωρισμένη δραστηριότητα στον τομέα της Στρατιωτικής Ιστορίας, όπως αυτό προκύπτει από δημοσιεύσεις. Επιλέγονται από το ΓΕΕΘΑ έπειτα από πρόταση των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με θητεία τριών ετών και ο διορισμός τους γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Τα Μέλη είναι τρεις Καθηγητές Ιστορίας ή Ιστορικοί προερχόμενοι από τις Διευθύνσεις / Υπηρεσίες Ιστορίας και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Για την υποστήριξη του έργου της ΕΕΣΙ υπάρχει το ανάλογο στρατιωτικό προσωπικό.
  • Συνεργάτες της ΕΕΣΙ δύνανται να είναι διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές ΑΕΙ, Διπλωμάτες και λοιποί διανοούμενοι με ειδικές γνώσεις  στα αντικείμενα ενδιαφέροντός της.
  • Με μέριμνα της ΕΕΣΙ συγκροτούνται, ανάλογα με τις περιστάσεις, ομάδες εργασίας από τα Υπηρεσιακά Όργανα της ΕΕΣΙ ή τους Συνεργάτες, με σκοπό την έρευνα και μελέτη ειδικών θεμάτων αρμοδιότητάς της και την παρουσίαση ανακοινώσεων στο πλαίσιο της ΕΕΣΙ και της ΔΕΣΙ.

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Πρόεδρος Υπτγος Γεώργιος Ραχμανίδης
Αντιπρόεδρος Σμχος (Ι) Ανδρέας Ανδρεάδης
Γενικός Γραμματέας Πχης (Ο) Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος ΠΝ
Μέλος Δρ. Ευπραξία Πασχαλίδου, Ιστορικός
Μέλος Δρ. Ζήσης Φωτάκης, Ιστορικός
Μέλος Δρ. Δημήτριος Χριστοδούλου, Ιστορικός

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Επιτελής ΕΓΥ
Επισμηναγός (ΥΕ-ΤΜΑ) Αντώνιος Αμπελακιώτης
Επιτελής ΕΓΥ Ανθστης (ΔΒ) Ελισάβετ Γκουρτζιούμη