ΕΕΣΙ – Αποστολή

Η ΕΕΣΙ έχει ως αποστολή:

  • Να ενθαρρύνει, ενημερώνει, υποβοηθά και συντονίζει τις έρευνες των φυσικών ή νομικών προσώπων που με οποιονδήποτε τρόπο ασχολούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τη Στρατιωτική Ιστορία.
  • Να συλλέγει και να επεξεργάζεται ιστορικά αρχεία τα οποία αφορούν στη βαθύτερη γνώση και ανάλυση της Στρατιωτικής Ιστορίας, ιδίως της ελληνικής, προκειμένου να τα παρουσιάζει στα Συνέδρια της ΔΕΣΙ.
  • Να συλλέγει και να επεξεργάζεται ιστορικά αρχεία διακλαδικού περιεχομένου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας και να τα θέτει υπόψη της ΔΕΣΙ, προκειμένου να δημοσιευθούν στη Διεθνή Επιθεώρηση Στρατιωτικής Ιστορίας.
  • Να παρέχει, στους ασχολούμενους με το έργο της Στρατιωτικής Ιστορία φορείς, στοιχεία για υποβοήθηση του έργου τους και να θέτει υπόψη τους τις ανάγκες αναθεώρησης ή συμπλήρωσης των εκδόσεών τους.
  • Να συμμετέχει σε Διεθνή Συνέδρια Στρατιωτικής Ιστορίας.