Αθλητικά Κέντρα

1. Η αποστολή των Αθλητικών Κέντρων είναι η υποδοχή των αθλητών που τοποθετούνται ή αποσπώνται σ΄ αυτά και η εκπαίδευση τους για τη διατήρηση και βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων τους, καθώς και η προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και πρωταθλήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό και σε πρωταθλήματα του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικών Αγώνων (ΔΣΣΑ).

2. Το ΑΚΕΔ Αθηνών υπάγεται διοικητικά και οικονομικά στη Γραμματεία του ΑΣΑΕΔ και στεγάζεται σε δικές του εγκαταστάσεις πλησίον των εγκαταστάσεων της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ.

3. Το ΑΚΕΔ Θεσσαλονίκης υπάγεται στην Γραμματεία ΑΣΑΕΔ και στεγάζεται σε χώρο που έχει διατεθεί από την 113 ΠΜ (Θέρμη).