Από 2 έως 3 Δεκεμβρίου 2015 διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) και την Διεύθυνση Ασφαλείας του ΓΕΕΘΑ  σεμινάριο με θέματα που άπτονται του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα επί θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένου υλικού, διαβάθμισης προσωπικού, ηλεκτρονικής ασφάλειας, ενόψει και της, σε εξέλιξη, διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΚΑ και του ΕΚΒΑ.

Για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης προσωπικού των φορέων ΠΣΕΑ των Αυτοδιοικητικών δομών της χώρας, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μέσω των διευκολύνσεων των συστημάτων επικοινωνιών του ΓΕΕΘΑ και των Μειζόνων Διοικήσεων και Σχηματισμών του ΣΞ.