Από τις 17 έως τις 27 Μαΐου 2016 διεξήχθη στην έδρα του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ), στη Λάρισα, η Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων «MILEX-16», τύπου CPX – CAX (Command Post Exercise – Computer Assisted Exercise), με σκοπό την εξάσκηση του προσωπικού σε διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της άσκησης, το ΕΣΕΕΕ στελεχώθηκε με επιπλέον προσωπικό, τόσο από τις Ελληνικές ΕΔ, όσο και από στελέχη προερχόμενα από τα λοιπά Επιχειρησιακά Στρατηγεία της ΕΕ καθώς και με παρατηρητές από το ΝΑΤΟ και από χώρες μη μέλη της ΕΕ.