Με το νόμο 4494/2017 (ΦΕΚ-Α’ 165), συστάθηκε το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με αποστολή την οικονομική επιθεώρηση και τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών τους.

Υπό το πρίσμα του ως άνω θεσμικού πλαισίου, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, υπεγράφη στο ΓΕΕΘΑ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ) και των φορέων “Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων-ΕΛΤΕ” και “Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-ΣΟΕΛ”.

Το μνημόνιο συνεργασίας αποσκοπεί στην παροχή της ανώτερης δυνατής πιστοποιημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στα στελέχη της ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ, συμβάλλοντας στη βέλτιστη άσκηση των καθηκόντων τους ως προς τη διενέργεια οικονομικών επιθεωρήσεων και εσωτερικού ελέγχου στις ΕΔ.